فرهنگ سازی مطلوب برای اهدای عضو

فرهنگ سازی مطلوب برای اهدای عضو

۳۱ اردیبهشــت ماه، روز ملی اهدای عضو نام گذاری شده است. ۳۰ سال قبــل، در چنین روزی دکتر ایرج فاضل توانســت از امام راحل اجازه پیوند از اعضای مرگ مغزی را دریافت کند. شــیوع بیماری های مزمن در کشــور ما در حال افزایش اســت و به این ترتیــب، نیاز بــه پیوند عضو نیز ســیری صعودی پیدا کرده اســت. در حال حاضــر ۲۶ هــزار بیمار نیازمنــد پیوند در فهرســت انتظار وجــود دارند که می تــوان از اعضــای بدن افرادی که دچــار مرگ مغزی شــده اند، برای این منظور اســتفاده کرد. در کشــور ما اســتفاده از کلیه دهنده زنده سال هاست که انجام می شــود، امــا کاربرد آن عمدتا در زمینه کلیه اســت و در اعضای دیگــر کاربرد کمتــری دارد و برای نجات جــان افرادی که بــه پیوند قلب، ریــه یــا کبد نیــاز دارنــد، لازم اســت از اعضای افــراد دچار مــرگ مغزی استفاده کنیم. همچنان که گفته شــد، با توجه به شــیوع بیماری های مزمن مثل فشــار خــون، دیابت و بیماری های قلبی -ریوی در کشــور و افزایــش نیاز به پیوند عضو، لازم اســت فرهنگ ســازی های لازم در زمینه پیوند اعضا انجام شود تا به تدریج افراد با مفهوم مرگ مغزی آشــنا شوند. گفتنی است مرگ مغزی حالتی از مرگ اســت که از نظر پزشــکی و قانونی تأیید شده است، حتی از نظر دینی نیز بســیاری از علما آن را تأیید کرده اند. در مرگ مغزی، مغز بیمار هیچ کارکردی ندارد، بیمار هیچ گونه درکی از محرك های محیطی نداشته و نمی تواند به محرك های محیطی پاســخ دهد، تحرك و تنفس خودبه خودی نداشته و هیچ واکنش رفلاکسی نیز از خود نشان نمی دهد و معمولا باید دو پزشك این وضعیت را تأیید کنند. از هشت عضو بیماران مرگ مغزی می توان برای پیوند استفاده کرد؛ حتی از نسوج آنها مانند استخوان، تاندون و عصب نیز می توان برای بیماران نیازمند استفاده کرد. پیش بینی می شود که سالانه حدود پنج هزار مرگ مغزی در کشور اتفاق می افتد، اما از آنجا که فرهنگ سازی های لازم در کشور صورت نگرفته است، خانواده بســیاری از این افراد اجازه پیوند عضو را نمی دهند و به این ترتیب، شاهدیم از پنج هزار مورد مرگ مغزی، فقط ۹۰۰ مورد آنها برای پیوند عضو مورد استفاده قرار می گیرند. خانواده ها باید به این آگاهی برسند که با بهترین امکانات و انجام عالی ترین مراقبت ها فقط می توان بیمار مرگ مغزی را برای چند ساعت تا چند روز زنده نگه داشت، اما با اعلام موافقت خود برای پیوند عضو، می توانند جان تعداد زیادی از انسان های نیازمند دریافت و پیوند عضو را نجات دهند.

دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی – متخصص جراحی پیوند

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *