مقالات

تراژدی جوانان در شاهنامه

شاهنامه علاوه بر داستان های حماسی، تاریخی و یا عاشقانه، چندین داستان تراژدی نیز دارد .در داستان‌های اساطیر شاهنامه جوانانی هستند که علیرغم توانایی و شایستگی با سرنوشت‌شومی مواجه می‌شوند. ایرج: فریدون با غلبه بر ضحاک با داد و دهش به آبادانی قلمرو خود می پردازد. فریدون  در دوران پیری سرزمین خود را...

ادامه مطلب...
شاهنامه و اندیشه ایرانشهری

شاهنامه و اندیشه ایرانشهری

ایرانیان از اولین مللی در تاریخ هستند که به تشکیل جامعه‌ای بر اساس نظام حکمرانی مبتنی بر اقوام مختلف اهتمام ورزیدند. از اندیشه سیاسی حاکم بر این نظام در طول تاریخ به علت تهاجم اقوام مختلف به ایران، آثار اندکی باقی مانده است. یکی از اولین آثاری که اندیشه سیاسی حاکم...

ادامه مطلب...

دنیا در دست کیست: شرکت ها یا دولت ها؟

با رشــد ســرمایه داری در قرن ۱۷ در اروپا به تدریج شــرکت های بزرگ تجاری به عنوان یک واحد قدرتمند اقتصادی مطرح شدند. شاید در تاریخ اولین شرکت های تجاری قدرتمند به اوایل قرن ۱۷ در کشور هلند بازگردد. به علت سرآمدی هلندیان به صنعت دریانوردی، شرکت هندشرقی تجارت با...

ادامه مطلب...

ضرورت بازنگری در آموزش پزشکی

ایرانیان با تأسیس دانشکده پزشکی جندی شاپور، انقلابی در آموزش پزشکی در دنیا ایجاد کردند. در این مکان با تلفیق آموزش های نظری و علمی، دانشجویان اصول پزشکی را در بستر بیماران فرامی گرفتند. با زوال این دانشکده رفته رفته آموزش پزشکی نیز تغییر کرده و بیشــتر به صورت نظری...

ادامه مطلب...

جهانی شدن و اثرات آن بر سلامت و بهداشت، پدیده ای که از بین نخواهد رفت

جهانی شدن پدیده پیچیده ای اســت که جوانب گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. این پدیده مرزهای کشــورها را درنوردیــده و به یک فرایند ملی یا بین المللی تبدیل شــده اســت. اینکه این پدیده از کی و کجا شــروع شده، از لحاظ تاریخی قابل بحث اســت. در...

ادامه مطلب...

وقتی فناوری به کمک علم می آید

مهم ترین پیشرفت های علم پزشکی در سالی که گذشت علــم پزشــکی در دهه های اخیر بــا اســتفاده از فناوری و پدیده جهانی شــدن که باعث ارتباط محققان این رشــته شده است، به سرعت در حال پیشرفت است. سالی که گذشت نیز با پیشرفت های شگرفی در زمینه پزشکی همراه بود...

ادامه مطلب...

آینده از آن کیست؛ربات یا انسان؟

در دهه های اخیر بشر با شبیه سازی ساختار مغز انسان موفق به تولید ربات هایی شده است که قادر به انجام برخی کارهای انســان هستند. این ربات ها مانند انسان می توانند راه بروند، در کارخانه کار کرده و حتی رانندگی کنند. ربات های پیشــرفته تر امروزی حتی قادر به...

ادامه مطلب...

ما و تغییرات اقلیمی

تغییرات آب وهوایی سلامت جوامع بشری را تهدید می کند امروزه تغییرات اقلیمی و آب وهوا تمامی جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. متوسط دمای کره زمین حدود یك درجه افزایش یافته اســت. غلظت دی اکسیدکربن در جو کره زمین در حال افزایش است. افزایــش دمــا و...

ادامه مطلب...

هوش مصنوعی در خدمت پزشکان

علم پزشــکی در دهه هــای اخیر با اســتفاده از دانش فناوری به پیشــرفت های شــگرف و سریعی دســت یافته اســت. فناوری و پدیده جهانی شــدن باعث شده است که شاخه های علمی و پژوهشگران رشــته های مختلف با کار گروهــی، موفق به انجام اموری شوند که گاهی شــبیه به افسانه...

ادامه مطلب...

آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟

درباره اهدای عضو از محکومین به اعدامدر هفته های اخیر آیین نامه قوه قضائیه اســتفاده از اعضای محکومین بــه اعدام مجاز اعالم شد، در مطبوعات و فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشــت. بســیاری از انجمن های علمی و پزشکان با انتشار بیانیه هایی این عمل را تقبیح کردند. موفقیت در...

ادامه مطلب...