تگ - Science

معجزه هایی که علم جدید با خود به ارمغان می آورد

بررسی اجمالی مشکلات پیوند اعضا و آینده پیش روی این علمدر دهــه اخیر، علم پیوند با موفقیت های چشــمگیری همراه بوده اســت؛ به طوری که از آن به عنوان یکــی از معجزه های علم جدید یاد می کنند. بســیاری از بیمــاران که قبال به علت نارســایی عضو با مرگ دســت...

ادامه مطلب...