تگ - فرهنگ سازی، اهدای عضو

فرهنگ سازی مطلوب برای اهدای عضو

۳۱ اردیبهشــت ماه، روز ملی اهدای عضو نام گذاری شده است. ۳۰ سال قبــل، در چنین روزی دکتر ایرج فاضل توانســت از امام راحل اجازه پیوند از اعضای مرگ مغزی را دریافت کند. شــیوع بیماری های مزمن در کشــور ما در حال افزایش اســت و به این ترتیــب، نیاز بــه...

ادامه مطلب...