ما و تغییرات اقلیمی

ما و تغییرات اقلیمی

تغییرات آب وهوایی سلامت جوامع بشری را تهدید می کند

امروزه تغییرات اقلیمی و آب وهوا تمامی جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. متوسط دمای کره زمین حدود یك درجه افزایش یافته اســت. غلظت دی اکسیدکربن در جو کره زمین در حال افزایش است. افزایــش دمــا و گازهــای گلخانــه ای علاوه بــر اثرات ســوء زیست محیطی، سلامت انســان را نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم، بــه مخاطره انداخته اســت.
به طــور مثال، افزایــش درجه حرارت منجر بــه گرمازدگی یا افزایش بیماری های قابل انتقال از حشــرات می شــود. از طرف دیگر، تغییرات اقلیمی با افزایش خطرات ناشــی از ســیل و بلایای طبیعی، نوع بشــر را در معــرض اختلالات روانی ناشــی از حوادث مانند اضطراب و افســردگی قرار می دهد.
افزایش غلظت دی اکسیدکربن روی محصولات کشــاورزی نیز اثرات سوئی نظیر کاهش پروتئین و ویتامین ها در محصولات کشــاورزی دارد. این تغییرات روی بدن انسان اثرات سوء داشته و به افزایش بیماری های غیرواگیر می انجامد. افزایش دما به ویژه در افراد سالخورده می تواند به افزایش انواع بیماری ها نظیر اسهال و مالاریا منجر شود. تخمین زده می شــود که تغییــرات اقلیمی می تواند سالانه منجر به مرگ حــدود ۵۰۰ هزار نفر در جهان شــود.
تغییرات اقلیمــی با افزایش آلاینده‌ها در هوا نیز همراه است که می تواند با افزایش بیماری های غیرواگیــر نظیر بیماری های قلبی و ریوی همراه باشــد. بیماری های مزمــن کلیوی نیز بر اثر تغییرات اقلیمی و افزایش دما رو به افزایش اســت. این موضــوع به ویــژه در مناطق گرم و خشــك جهان نظیر خاورمیانه و آمریکای مرکزی بیشتر نمود داشته است.
مطالعات میدانی در کشور ما نشان می دهد که حدود یك چهارم جمعیــت از درجاتی از نارســایی کلیــه رنج می برنــد. در آمریکای مرکزی نیز در کشــورهایی نظیر نیکاراگوئه و ال ســالوادور، نیمی از مرگ ها بر اثر بیماری های کلیوی اســت. به نظر می رسد این مسئله با افزایش درجه حرارت و در نتیجه گرمازدگی و کم آبی ناشــی از آن مرتبط باشــد.
در مطالعات علمی، گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی با افزایش مرگ ومیر، نیاز به بستری شدن در بیمارستان، بیماری های قلبی -ریوی، مشکلات زایمان، انواع سرطان ها و بیماری های روانی همراه بوده اســت. افزایش این بیماری ها با کاهش بازدهی افراد و افزایش فقر، به ویژه در اقشــار آسیب پذیر همراه است.
کادر درمانی، نظام بهداشــتی و سیاســت گذاران باید با این تغییرات آشنا شوند تا بتوان با اثرات نامطلوب آنها مقابله کرد. یکی از مهم ترین مشکلات مبارزه با افزایش درجه حرارت و دی اکسیدکربن، هزینه این کار است.
تأکید بر اثرات سوء تغییرات اقلیمی و آب وهوا بر سلامت انسان یکی از بهترین راه های مبارزه جهت ســرمایه گذاری در این زمینه اســت. سیاست گذاری در جهت کاهش گازهای گلخانه ای در نهایت به نفع جامعه و بشریت اســت. برخی از این اقدامات عبارت اند از: کاهش اســتفاده از منابع فسیلی انرژی نظیر ذغال ســنگ و مشتقات نفتی، بهبود وســایل حمل ونقل عمومی و بهبود سیستم های کشاورزی و غذایی. کاهش استفاده از سوخت های فسیلی با کاهش آلاینده های هوا به کاهش بیماری های قلبی – ریوی، سکته های مغزی، سرطان ها و دیابت منجر خواهد شد.
در سال ۲۰۱۶ ،بسیاری از کشورهای جهان جهت کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله با گرمایش زمین، معاهده پاریــس را امضا کردنــد. هدف این معاهده این اســت که با کاهش گازهای گلخانه ای با گرمایش زمین مقابله شود. نقــش کادرهــای درمانــی و بهداشــتی در ایــن زمینه بســیار تعیین کننده است.
سیاســت گذاران حوزه بهداشت و درمان نیز باید بــا اتخاذ تصمیمات صحیح از عوارض ســوء این پدیده بر سلامت جامعه جلوگیری کنند. تشــویق رفتارهای بهداشــتی صحیح نظیر عدم اســتفاده از دخانیات یا افزایش تحــرك می تواند در این زمینه بسیار کمك کننده باشــد.
دولتمردان نیز باید از سیاست های پرخطر برای محیط زیســت اجتناب ورزند. افزایش دانش عمومی در زمینه تغییرات اقلیمی و آب وهوایی و تأمین بودجه تحقیقات در این زمینه نیــز می تواند با شــناخت بهتر این پدیده و ارائــه راهکارهای عملی کمك کننده باشد.

دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی – متخصص جراحی پیوند

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *