جنگ واکسن کرونا جدال غنی و فقیر

جنگ واکسن کرونا جدال غنی و فقیر

همه گیری کرونا با خسارت های جانی و مالی فراوان همراه بوده است. رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری اجتماعی تا حدی از انتشار بیماری جلوگیری کرده ولی این تدابیر نیز با خسارت های مالی و روانی بسیاری توام بوده است. بسیاری از مشاغل با تعطیلی و ورشکستگی مواجه شده اند. تمامی کشورها، به خصوص ممالک درحال توسعه یا فقیر بر اثر این همه گیری با رکود اقتصادی مواجه شده اند. مطالعات علمی نشان داده است که واکسن می تواند تا حد زیادی از شیوع و انتشار بیماری جلوگیری کند یا جلوی موارد شدید بیماری و مرگ ومیر را بگیرد. بنابراین بسیاری از کشورها جهت مهار این همه گیری و خسارت های ناشی از آن، تزریق واکسن را در اولویت خود قرار داده اند. این مسئله به جدالی بین کشورها جهت تهیه واکسن تبدیل شده است. آمارها نشان می دهد که کشورهای غنی بیش از سه برابر جمعیت خود واکسن سفارش داده اند. شدت تقاضا به حدی بالاست که شرکت های واکسن سازی در انجام تعهدات خود با مشکلاتی مواجه شده اند؛ به طوری که برای مثال برخی از کشورهای اروپایی زبان به انتقاد از این شرکت ها گشوده اند و حتی آنها را تهدید می کنند. جنگ واکسن تا حدی بالا گرفته است که دبیرکل سازمان بهداشت جهانی زبان به انتقاد گشوده و از عدم تخصیص کافی واکسن به کشورهای فقیر ابراز نگرانی کرده است. شواهد نشان می دهد که کشورهای جهان برای تهیه واکسن مورد نیاز جمعیت خود و خروج از این همه گیری و عوارض آن وارد جنگ واکسن شده اند. جهان در بی عدالتی و نابرابری عظیمی به سر می برد و همه گیری کرونا نیز بر شدت فاصله بین کشورهای غنی و فقیر خواهد افزود. به نظر می رسد که جدال برای تهیه واکسن، شدت نابرابری بین کشورها را تشدید خواهد کرد. هرچند سازمان بهداشت جهانی در تلاش است با برنامه ای جهانی دسترسی کشورهای فقیر را نیز به این واکسن فراهم آورد ولی قدرت چانه زنی کشورهای غنی، کفه ترازو را به نفع این کشورها منحرف خواهد کرد، به ویژه که بسیاری از کشورهای واکسن ساز سودآوری را در اولویت اول خود قرار داده اند. کشور ما هم از خسارت های جانی و مالی این بلا در امان نبوده است؛ بنابراین تهیه واکسن و ارائه جمعی آن باید از اولویت های ملی قرار گیرد. تهیه واکسن، چه داخلی یا خارجی، باید به دور از مسائل سیاسی و جناحی با کوشش فراوان دنبال شود. اقدام برای تولید واکسن داخلی و واردات واکسن خارجی امر مبارکی است که در دفع این بلای خانمان سوز از سرزمین ما موثر خواهد بود. خوشبختانه کشور ما در خرید واکسن روسی که اخیرا در مطالعات بالینی کارایی مناسبی داشته است، قدم های خوبی برداشته است. امید است که با تهیه واکسن های کارآمد خارجی و سپس تولید واکسن داخلی، سرزمین و هم میهنان ما از این بلای جهانی رهایی یابند.

دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی – متخصص جراحی پیوند
 
 

اشتراک گذاری پست