تگ - کرونا

سخنی با وزیر بهداشت

بلای جهانگیر کرونا، کشور و مردم عزیز ما را با مشکلات فراوانی روبه روکرده است. این مشکلات اکنون از مقوله سلامت فرارفته و به علت تلفات بالا، مشکلات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است. به طوری که حتی اکنون امنیت ملی کشور را نیز تهدید می کند....

ادامه مطلب...