تگ - کرامت انسانی

اهدای عضو و کرامت انسانی

علم پزشکی از علومی اســت که در طول تاریخ همواره از نفوذ و اعتبار بالایی برخوردار بوده اســت. ولی علت این امر چیست؟ علت آن شاید در قداست انســان در تمامی عقاید و مذاهب باشــد. به عنوان مثال در قرآن حیات امری قدســی است. خداوند به انســان قسم می خورد...

ادامه مطلب...