تگ - پیوند،کلیه،خوک،انسان

درباره اولین پیوند کلیه خوک به انسان

خبر پیوند کلیه خوک به انسان یک موفقیت اولیه در به حقیقت پیوستن رویای استفاده از اعضا حیوانات برای بیماران نیازمند به پیوند است.جراحان در نیویورک موفق شدند کلیه خوکی که با تغییرات ژنتیکی درست شده بود را بیماری که دچار مرگ مغزی شده بود پیوند کنند. این کلیه تا...

ادامه مطلب...