تگ - پست مدرنیسم

مدرنیسم، پست مدرنیسم و سلامت

با آغاز رنســانس، توجه به شــناخت طبیعت و محوریت انســان در اندیشه بشــری باعث پیشرفت عظیمــی در علوم تجربی شــد. چنین نگرشــی به جهان باعث شــد کــه رموز بی شــماری از طبیعت کشــف شــوند. فیزیک، ریاضــی و علوم زیســتی از ســرآمدان این علوم بودند. این نگــرش تنها به این علوم...

ادامه مطلب...