تگ - پزشکی

ضرورت بازنگری در آموزش پزشکی

ایرانیان با تأسیس دانشکده پزشکی جندی شاپور، انقلابی در آموزش پزشکی در دنیا ایجاد کردند. در این مکان با تلفیق آموزش های نظری و علمی، دانشجویان اصول پزشکی را در بستر بیماران فرامی گرفتند. با زوال این دانشکده رفته رفته آموزش پزشکی نیز تغییر کرده و بیشــتر به صورت نظری...

ادامه مطلب...