تگ - هوش مصنوعی، علم، فناوری

وقتی فناوری به کمک علم می آید

مهم ترین پیشرفت های علم پزشکی در سالی که گذشت علــم پزشــکی در دهه های اخیر بــا اســتفاده از فناوری و پدیده جهانی شــدن که باعث ارتباط محققان این رشــته شده است، به سرعت در حال پیشرفت است. سالی که گذشت نیز با پیشرفت های شگرفی در زمینه پزشکی همراه بود...

ادامه مطلب...