تگ - هوش مصنوعی، خدمت، پزشکان

هوش مصنوعی در خدمت پزشکان

علم پزشــکی در دهه هــای اخیر با اســتفاده از دانش فناوری به پیشــرفت های شــگرف و سریعی دســت یافته اســت. فناوری و پدیده جهانی شــدن باعث شده است که شاخه های علمی و پژوهشگران رشــته های مختلف با کار گروهــی، موفق به انجام اموری شوند که گاهی شــبیه به افسانه...

ادامه مطلب...