تگ - عباس میرزا، نوزایی، ایران

عباس میرزا و نوزایی ایران

عباس میرزا ۱۸۸ سال قبل در چنین روزهایی درگذشت. از او به عنوان یکی از پیشگامان دگرگونی و نوزایی در ایران یاد کرده اند. او در جریان جنگ های ویرانگر ایران و روس به برتری فنی و نظامی قوای روس پی برد و درصدد تحول نظام و قشون ایران برآمد....

ادامه مطلب...