تگ - شاهنامه، فردوسی، نسل جوان، ایران

درسهای شاهنامه به نسل جوان ایران

فرهنگ و تمدن ایران در طول قرنها قدمت خود در معرض چالشهای خارجی زیادی نظیر حمله اسکندر، اعراب و مغول قرار گرفته است ولی هربار ملت و تمدن به پا ایستاده ایران به علت غنای فرهنگی بر این مصائب غلبه کرده و مجددا است.این خصیصه را ما در ملل و...

ادامه مطلب...