تگ - شاهنامه، فردوسی، ایرانشهر

شاهنامه و اندیشه ایرانشهری

شاهنامه و اندیشه ایرانشهری

ایرانیان از اولین مللی در تاریخ هستند که به تشکیل جامعه‌ای بر اساس نظام حکمرانی مبتنی بر اقوام مختلف اهتمام ورزیدند. از اندیشه سیاسی حاکم بر این نظام در طول تاریخ به علت تهاجم اقوام مختلف به ایران، آثار اندکی باقی مانده است. یکی از اولین آثاری که اندیشه سیاسی حاکم...

ادامه مطلب...