تگ - شاهنامه،فردوسی،جهان بینی،ایرانیان

شاهنامه فردوسی و جهانبینی ایرانیان

شخصیت‌های شاهنامه هر یک تجلی خاصی از جهان‌بینی، فلسفه و یا نگرش به دنیا و زندگی هستند.از این منظر شاید این اثر سترگ چکیده‌ای از جهان‌بینی و ایدئولوژی‌های متفاوت نیز باشد. در اینجا قصد ندارم که تک‌تک شخصیت‌های شاهنامه را از این منظر مورد بررسی قرار دهم و تنها به...

ادامه مطلب...