تگ - سلامت

سخنی با وزیر بهداشت

بلای جهانگیر کرونا، کشور و مردم عزیز ما را با مشکلات فراوانی روبه روکرده است. این مشکلات اکنون از مقوله سلامت فرارفته و به علت تلفات بالا، مشکلات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است. به طوری که حتی اکنون امنیت ملی کشور را نیز تهدید می کند....

ادامه مطلب...

مدرنیسم، پست مدرنیسم و سلامت

با آغاز رنســانس، توجه به شــناخت طبیعت و محوریت انســان در اندیشه بشــری باعث پیشرفت عظیمــی در علوم تجربی شــد. چنین نگرشــی به جهان باعث شــد کــه رموز بی شــماری از طبیعت کشــف شــوند. فیزیک، ریاضــی و علوم زیســتی از ســرآمدان این علوم بودند. این نگــرش تنها به این علوم...

ادامه مطلب...

جهانی شدن و اثرات آن بر سلامت و بهداشت، پدیده ای که از بین نخواهد رفت

جهانی شدن پدیده پیچیده ای اســت که جوانب گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. این پدیده مرزهای کشــورها را درنوردیــده و به یک فرایند ملی یا بین المللی تبدیل شــده اســت. اینکه این پدیده از کی و کجا شــروع شده، از لحاظ تاریخی قابل بحث اســت. در...

ادامه مطلب...

ما و تغییرات اقلیمی

تغییرات آب وهوایی سلامت جوامع بشری را تهدید می کند امروزه تغییرات اقلیمی و آب وهوا تمامی جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. متوسط دمای کره زمین حدود یك درجه افزایش یافته اســت. غلظت دی اکسیدکربن در جو کره زمین در حال افزایش است. افزایــش دمــا و...

ادامه مطلب...