تگ - رد پیوند،اهدا عضو، پیوند

ردّ پیوند

یکی از عوارض پیوند عضو، رد پیوند است. از آنجا که عضو پیوندی یک بافت غریبه است، سیستم ایمنی تمایل به دفع آن دارد. باید توجه داشت که سیستم ایمنی بدن ما طوری طراحی شده است که با هر عامل خارجی مبارزه می‌کند. سیستم دفاعی بدن تفاوت بین عوامل عفونی...

ادامه مطلب...