تگ - دیابت،سلول،بنیادی

درمان دیابت با سلول های بنیادی

بیماری دیابــت (یا بیماری قند) از شــایع ترین بیماری های مزمن جوامع بشــری در عصر حاضر است. از این بیماری به نام «قاتل خاموش» نیز نام می برنــد. مبتالیان به این بیمــاری در درازمدت در خطر مشــکلات قلبی -عروقی، سکته های مغزی، نارســایی کلیوی و بیماری های چشــمی (و حتی...

ادامه مطلب...