تگ - دنیا، سرمایه داری، شرکت، دولت

دنیا در دست کیست: شرکت ها یا دولت ها؟

با رشــد ســرمایه داری در قرن ۱۷ در اروپا به تدریج شــرکت های بزرگ تجاری به عنوان یک واحد قدرتمند اقتصادی مطرح شدند. شاید در تاریخ اولین شرکت های تجاری قدرتمند به اوایل قرن ۱۷ در کشور هلند بازگردد. به علت سرآمدی هلندیان به صنعت دریانوردی، شرکت هندشرقی تجارت با...

ادامه مطلب...