تگ - تغییرات

ما و تغییرات اقلیمی

تغییرات آب وهوایی سلامت جوامع بشری را تهدید می کند امروزه تغییرات اقلیمی و آب وهوا تمامی جوانب زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. متوسط دمای کره زمین حدود یك درجه افزایش یافته اســت. غلظت دی اکسیدکربن در جو کره زمین در حال افزایش است. افزایــش دمــا و...

ادامه مطلب...