تگ - بهداشت

سخنی با وزیر بهداشت

بلای جهانگیر کرونا، کشور و مردم عزیز ما را با مشکلات فراوانی روبه روکرده است. این مشکلات اکنون از مقوله سلامت فرارفته و به علت تلفات بالا، مشکلات خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است. به طوری که حتی اکنون امنیت ملی کشور را نیز تهدید می کند....

ادامه مطلب...

جهانی شدن و اثرات آن بر سلامت و بهداشت، پدیده ای که از بین نخواهد رفت

جهانی شدن پدیده پیچیده ای اســت که جوانب گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. این پدیده مرزهای کشــورها را درنوردیــده و به یک فرایند ملی یا بین المللی تبدیل شــده اســت. اینکه این پدیده از کی و کجا شــروع شده، از لحاظ تاریخی قابل بحث اســت. در...

ادامه مطلب...