تگ - اهدا عضو، اعدام، هدف

آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟

درباره اهدای عضو از محکومین به اعدامدر هفته های اخیر آیین نامه قوه قضائیه اســتفاده از اعضای محکومین بــه اعدام مجاز اعالم شد، در مطبوعات و فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشــت. بســیاری از انجمن های علمی و پزشکان با انتشار بیانیه هایی این عمل را تقبیح کردند. موفقیت در...

ادامه مطلب...