تگ - اهدا،عضو،جسد،مرگ مغزی

آشنایی با اهدای عضو جسد (بیمارمرگ مغزی)

پیوند اعضا با استفاده از اعضای فرد مرده (جسد) از دیرباز در فکر بشر بوده است.بشر از قدیم‌الایام مرگ را توقف کار قلب و ریه منتسب می‌دانست. اولین پیوندها از جسد نیز به‌این‌ترتیب انجام شد که عضو را به سرعت از شخصی که فوت کرده بود، خارج و آن را...

ادامه مطلب...