جهان متفاوت پس از کرونا

جهان متفاوت پس از کرونا

اپیدمی کرونا که در سال ۲۰۱۹ از ووهان چین آغاز شد به سرعت سراسر جهان را درنوردید و به یک مشکل جهانی تبدیل شد. در صد سال اخیر اغلب بیماری های عفونی و مسری تحت کنترل قرار داشتند به طوری که بیماری های مزمن جای آنان را در علت بیشتر مرگ ومیرها گرفته اند. اپیدمی کرونا مشکل جدی جوامع بشری را در مقابله با چنین همه گیری هایی نشان داد.

اولا این اپیدمی نشان داد که عدم توجه به بهداشت جمعی می تواند بسیار فاجعه بار باشد. عدم توجه به مقوله بهداشت و سلامت جمعی کمابیش در تمامی کشورها نمایان بود. عدم توجه و یا تاخیر در اقدامات جمعی در سطح وسیع منجر به گسترش شدید این بیماری شده است. بسیاری از کشورها در این

اشتراک گذاری پست