تگ - پزشک، روان درمانگر

پزشکی که روان درمانگر هم بود

هفته گذشته در مراسمی که با حضور خانواده ســلطنتی ســوئد و سیاســت مداران برگزار شــد، کارل گوســتاف شــانزدهم، پادشاه ســوئد، جوایز نوبــل ســال ۲۰۱۸ را به صاحبان شــان که در ماه سپتامبر اعالم شــده بود، تقدیم کرد.بر اساس این آرتور اشــکین، ژرار مورو و دانا استریکلند برندگان جایزه فیزیک، فرانســس...

ادامه مطلب...