کنفرانس پزشکان ایرانی در آمریکا، نیوجرسی ۲۰۲۲

کنفرانس اندیشده ققنوس، سن دیگو ۲۰۲۲