11/2013- 11/2016

مدیر جراحی پیوند پانکراس، بخش جراحی، بخش پیوند اعضا، بیمارستان رود آیلند، دانشکده پزشکی آلپرت دانشگاه براون، پراویدنس، RI

11/2013- 11/2016
11/2013- 11/2016

مدیر جراحی اهدای کلیه از اهداکنندگان زنده، بخش جراحی، بخش پیوند اعضا، بیمارستان رود آیلند، دانشکده پزشکی آلپرت دانشگاه براون، پراویدنس، RI

11/2013- 11/2016
1/2017-3/2019

مدیر جراحی پیوند و جراحی HPB، گروه جراحی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

1/2017-3/2019
1/2017-3/2019

مدیرکلینیک چند رشته ای HPB، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانمدیر کنفرانس چند رشته ای تومور HPB، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

1/2017-3/2019
1/2017-3/2019

مدیر کنفرانس چند رشته ای تومور HPB، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

1/2017-3/2019
01/2020-currrent

مدیر جراحی پیوند کلیه، بیمارستان دانشگاه ایالت، سیراکوز، نیویورک

01/2020-currrent
08/2020-current

رئیس کمیته انتخاب پیوند کلیه و پانکراس، خدمات پیوند، بیمارستان دانشگاه ایالت، سیراکوز، نیویورک

08/2020-current
10/2020-current

مدیر برنامه پیوند کلیه، خدمات پیوند، بیمارستان دانشگاه ایالت، سیراکوز، نیویورک

10/2020-current
01/2021-current

رئیس بخش خدمات پیوند، گروه جراحی، دانشگاه پزشکی SUNY، سیراکوز، نیویورک

01/2021-current
01/2021-current

نماینده OPTN/UNOS برنامه پیوند بالای ایالت

01/2021-current
10/2021-current

هیئت مدیره کلیه نیویورک، نماینده بیمارستان دانشگاه پزشکی ایالات متحده آمریکا

10/2021-current
October 2021

مدیر اولین سمپوزیوم سالانه پیوند، دانشگاه پزشکی SUNY Upstate

October 2021